Stadgar

Stadgar för Vyöni Byaförening.

§ 1 Namn och säte

Föreningens namn är VYÖNI byaförening. Föreningen har sitt säte i Övertorneå Kommun/Polcirkelland.

§ 2 Form

Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 3 Ändamål

Föreningens ändamål är att på alla sätt tillvarataga och främja byns intressen, bygdens traditioner, byns natur, kulturhistoriska värden och dess framtida utveckling.

§ 4 Medlemskap

Föreningen är öppen för alla som accepterar föreningens stadgar och betalar medlemsavgiften. Avgiften fastställs av årsmötet. Medlemmar har närvaro- och yttranderätt på alla föreningens möten. Medlemmar har rösträtt på medlems- och årsmöten. Medlem som motarbetar föreningens målsättning eller på annat sätt handlar på ett sätt som strider mot föreningens stadgar kan uteslutas. Beslut om uteslutning tas av styrelsen och kräver 3/4-dels majoritet.

§ 5 Beslutande organ

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet skall hållas i Juni, Juli, eller Augusti. Kallelse skall skickas ut senast fyra veckor innan årsmötet. Medlemmar kan närsomhelst, dock senast två (2) veckor innan mötet, ge förslag på ärenden om ska behandlas på årsmötet. Förslag på dagordning ska tillsammans med annat beslutsunderlag skickas ut minst sju (7) dagar innan årsmötet.

På mötet ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 2. Val av justeringspersoner,tillika rösträknare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Årsmötets behöriga utlysande
 6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
 7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 9. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 10. Val av ordförande
 11. Val av kassör
 12. Val av övriga ledamöter
 13. Val av suppleanter
 14. Val av revisorer
 15. Val av valberedning
 16. Mötet avslutas

Årsmötet är beslutsmässigt om det är stadgeenligt utlyst. Beslut fattas med enkel majoritet om ej annat stadgas.

§ 6 Extra årsmöte

Extra årsmöte ska sammankallas om revisorerna, styrelsen eller minst en 1/3-del av föreningens medlemmar så kräver. Kallelse till extra årsmöte ska utsändas skriftligen till varje medlem minst två (2) veckor i förväg. Dagordningsförslag och beslutsunderlag ska skicks ut samtidigt som kallelsen. Extra årsmöte kan endast behandla de frågor som föranleder sammankallandet. I övrigt enligt §4 i dessa stadgar.

§ 7 Beslutsformer

Endast närvarande ledamöter har rösträtt. Beslut fattas med ja-rop eller handuppräckning efter begäran om votering. Röstning sker öppet om ej annat stadgas. Vid lika röstetal bordläggs ärendet tills majoritet kan uppnås.

§ 8 Firmatecknare

Firmatecknare utses av styrelsen.
Firmatecknarna kan gemensamt uppta lån i föreningen.

§ 9 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret, från 1/1 – 31/12.

§ 10 Stadgeändring

Stadgeändring sker efter beslut med minst 2/3-dels majoritet på två på varandra följande medlemsmöten, varav ett ordninarie årsmöte, mellan vilka det gått minst två (2) månader.

§ 11 Upplösning

Föreningens upplösning sker efter beslut på två på varandra följande medlemsmöten vara ett ordinarie årsmöte, mellan vilka det förflutit minst två (2) månader. Vid upplösning fördelas föreningens tillgångar till organisationer eller föreningar med liknande målsättning. Det sista årsmötet beslutar om uppdelningen.